Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Více informací k tématu...

ke stazeni

Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven

Metodika předkládá doporučené postupy a parametry pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných anebo provozovaných obcemi do 40 tis. obyvatel. Knihovny ve větších sídelních místech mohou použít uvedená doporučení přiměřeně, s přihlédnutím k aktuálnímu zaměření knihovny, také k potřebám a možnostem místa. Dokument ke stažení.

Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven

K tématu výstavby a rekonstrukce knihoven vydala Národní knihovna ČR (Knihovnický institut) Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky - dokument ke stažení.

Klíčové otázky při navrhování budov knihoven /IFLA /

Dokument vychází ze Směrnice IFLA pro budovy a vybavení knihoven z roku 2007 a je souhrnem klíčových otázek, které je potřeba vzít v úvahu při stavbě nové nebo rekonstruování budovy knihovny, které by si měli knihovníci položit na začátku přípravy projektu – dokument ke stažení.

 

 

Knihovna v obci - příručka pro starosty a zřizovatele 

Příručka přináší základní soubor informací a příkladů dobré praxe, které mohou pomoci rozvíjet knihovnu v obci. Ke stažení zde:

Dotazník IFLA

Pomáhá zřizovatelům a knihovníkům zamyslet se nad všemi možnými otázkami, které by při plánování rekonstrukce knihovny měly zaznít.

Dokument je určen spíše větším knihovnám – dotazník IFLA zde

 

Designové služby v knihovnách

Inspirujte se při navrhování prostor inovativní metodou, tzv. designem služebkteré používají knihovny v zahraniční

Případovou studii zpracovali studenti z Ústřední knihovny FF MU  při plánování prostoru pro společné studium i občerstvení. Aby knihovníci získali přesvědčivé argumenty, zmapovali potřeby uživatelů pomocí dotazníků. Více informací najdete v podrobném shrnutí celé případové studie.

 

 

Ochrana a uchovávání knihovního fondu

Knihovna, která chce projít rekonstrukcí či obnovou mobiliáře, by se měla v dostatečné míře věnovat svému knihovnímu fondu.

Standard pro dobrý knihovní fond  je metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky (2017). 

Ochrana a aktualizace knihovního fondu v knihovnách - základní přehled informací, včetně doporučení a norem vztahující se k ochraně a uchovávání knihovního fondu. Dokument ke stažení zde.

Spolupráce knihovny s uživateli – Jak na to?

Metodická příručka vznikla v rámci projektu Městské knihovny v Malmö „Váš život, vaše sny, vaše knihovna" (projekt probíhal v letech 2012—2014). Při práci na projektu byly zmapovány existující metody pro zapojení uživatelů, kromě toho se zkoušely a vyvíjely metody nové. Publikaci stahujte zde.

Knihovníci jako designéři: Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách

Brožura představuje designové myšlení jako rámec pro navrhování služeb a mapuje příklady využívání výzkumných a designových metod v norských a českých knihovnách. Publikaci stahujte zde.

Čím design služeb pomáhá dělat dobré věci ještě lepší - online záznam z konference Sociální inovace v knihovnách (jaro 2020).

 

 

Metodika SBToolCZ 

SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. SBToolCZ nabízí metodiky pro hodnocení kvality návrhu budovy a hodnocení kvality budovy pro novostavby. Metodiky jsou k dispozici ke stažení zde:

Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury

Metodický pokyn je určený pro pořizovatele a projektanty územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Týká se i výstavby a rekonstrukci knihoven. Metodický pokyn stahujte zde.

Dotační titul Obecní knihovna

Publikace, která představuje výsledky vzájemné spolupráce Moravské zemské knihovny a Jihomoravského kraje, dotačního titulu Obecní knihovny na podporu modernizace a vybavení veřejných knihoven v obcích do 3000 obyvatel. Publikaci stahujte zde.

 

 

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

Publikace formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce. Odpovídá na otázky: Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Ke stažení zde.

.

Standardy služeb architekta

Česká komora architektů vydala standardy služeb jako metodický nástroj pro ustanovení vztahů mezi architektem a klientem v projekční praxi. Standardy by měly pomoci jak architektům, tak i klientům stanovit dobré podmínky spolupráce. Standardy služeb architekta lze využít zejména při formulaci obsahu smluvních vztahů.

Dokument je volně ke stažení.

Manuál vesnického knihovníka

Metodická příručka pro neprofesionální knihovníky je výstupem z projektu Nezapomeňte (se) vrátit. Obsahuje praktické návody, jakým způsobem pracovat s různými cílovými skupinami a nabízí i výběr zajímavých a osvědčených aktivit. Manuál stahujte zde.

 

 

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranství.

Publikace se pokouší popsat zásady a postupy při vytváření
veřejných prostranství, poskytuje informace zástupcům veřejné správy, neziskových organizací a občanům, kteří se angažují ve veřejném životě. 
Ke stažení zde.

Evaluace kulturních organizací zřizovaných městem

Hodnocení kulturních organizací jako nástroj pro jejich efektivní fungování, plánování a spolupráci s městem.

Metodika asociace Národní sítě zdravých měst představuje jednak nástroje pro hodnocení kulturních organizací z pohledu všech zainteresovaných stakeholderů, ale také kroky k dalšímu zdokonalování nabízených služeb prostřednictvím strategických cílů. Ke stažení zde.

Manuál pro komplexní přípravu veřejných budov

Cílem manuálu je poskytnout zadavatelům zakázek, architektům, projektantům a provozovatelům budov ucelený návod, jak postupovat při komplexní přípravě projektů, zejména renovací veřejných budov s ohledem na zajištění kvalitního, dlouhodobě udržitelného a provozně ekonomicky efektivního díla. Ke stažení zde.

 

 

Kontrolní seznam "Udržitelné budovy, vybavení a hospodaření."

Kontrolní seznam je užitečnou pomůckou např. pro stavební projekty. Ačkoli si tento seznam aspektů plánování, stavby a knihovních operací nemůže nárokovat úplnost, byl sestaven tak, aby zaručil, že bylo vše důležité bylo zváženo. Kontrolní seznam vydala IFLA, do češtiny přeložil Michal Hokynek. Ke stažení zde.

.