Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Financování z dotací ministerstva

Dotace z ministerstev pro oblast knihovnictví vypisuje Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

financovani-uvod-stranky

Kde hledat informace k dotacím

Ministerstvo kultury

  • Knihovna 21. století. – podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost.
  • VISK 3 - Informační centra knihoven - podpora vybudování a obnovy technologického vybavení knihoven jako center celožitovního vzdělávání. Podpora vybudování a obnovy technologického vybavení knihoven jako center celoživotního vzdělávání v oblasti informační gramotnosti pro veřejnost, včetně vybavení pro realizaci videokonferencí a tvorbu záznamů vzdělávacích akcí pro veřejnost.
  • Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení - je zařízen k řešení problematiky nutného technického zhodnocení, tj. nezbytné modernizace, obnovy,oprava údržby hmotného a nehmotného investičního majetku státních příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva kultury.
  • Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - Program je cílen na podporu zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny. V rámci programu je očekávána součinnost s obecními úřady s rozšířenou působností.
  • Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů - odstraňování architetkonických bariér v kulturních zařízeních (technické vybavení neinvestičními prostředky). Źádosti o dotaci v roce 2023 nutno podat nejpozději do 16. září 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Národní plán obnovy (NPO) pro oblast kultury. Knihovny budou moci v letech 2022 až 2025 využít pro svůj rozvoj (vzdělávání, digitalizaci, výstavbu, modernizaci). Na čerpání finanční prostředků bude jen velmi omezený čas, vše bude závislé na přípravě dobrých projektů. Záznam a dokumenty zde. Prezentace z Celostátního semináře RF Pardubice (2021) - Národní plán obnovy a knihovny.

Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká kulturní a kreativní centra

Cílem investice je vytvoření alespoň patnácti kulturních a kreativních center, která zajistí rovnoměrný rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Více informací zde.

Podporované aktivity:

  • výstavba nového kulturního a kreativního centra
  • přestavba stávajícho objektu na kulturní a kreativní centrum
  • rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra